Sprawy spadkowe

Kto dziedziczy?

Jak duże jest zaskoczenie młodych małżeństw nie posiadających dzieci, kiedy podczas rozmowy na temat spadkobrania dowiadują się, że w przypadku śmierci jednego z nich spadek dziedziczą na równi z drugim małżonkiem jego teściowie. Zwykle powoduje to chęć niezwłocznej wizyty u notariusza w celu sporządzenia testamentu. Brak wiedzy na temat zasad dziedziczenia ustawowego uregulowanych w kodeksie cywilnym jest przyczyną wielu sporów spadkowych o dział spadku. Aby uniknąć tych sporów warto już dziś opracować symuację spadkową i wdrożyć plan sukcesji.

Testament

Testament jest jednym z narzędzi planowania zmiany pokoleniowej w firmie, jednak nie można go traktować jako jedynego narzędzia. W szczególności trzeba brać pod uwagę przy jego sporządzaniu ewentualne roszczenia o zachowek, które testament może wygenerować. Testament podlega weryfikacji pod względem jego zgodności z przepisami, zarówno co do formy, jak i co do dopuszczalności rozporządzeń. Aby być pewnym, że testament będzie po naszej śmierci respektowany niezbędna jest:

  • jego weryfikacja przez prawnika,
  • przekazanie jej osobie, która w przypadku śmierci dopilnuje, aby testament został ogłoszony.

Nabycie spadku

Nabycie spadku następuje z chwilą śmierci, ale prawo do dysponowania spadkiem powstaje dopiero w chwili formalnego stwierdzenia nabycia spadku. Formalne nabycie stwierdzenia spadku następuje na podstawie:

  • aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzanego w formie aktu notarialnego lub
  • postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

W sprawach bezspornych szybszym sposobem jest udanie się notariusza. W sprawach spornych konieczne jest wszczęcie sprawy sądowej.

Zachowek

Nestor posiada możliwość dysponowania swoim majątkiem na wypadek śmierci, jednak pozbawić uprawnionych prawa do zachowku może tylko w szczególnych sytuacjach. Zachowek to określona przepisami wyrażona w pieniądzu część wartości całego spadku, którą spadkobiercy są zobowiązani do zapłaty na rzecz osób, które zostały przez nestora pominięte. Warto w tym miejscu wskazać, że brak jakiegokolwiek majątku w chwili śmierci nestora nie wyklucza prawa do zachowku. W takich przypadkach warto zbadać czy nestor nie dokonywał darowizn jeszcze za swojego życia.

Podział spadku

Spadkobiercy, którzy wspólnie odziedziczyli spadek muszą podjąć decyzję czy chcą być współwłaścicielami spadku czy może lepszym rozwiązaniem jest, aby spadek podzielić lub sprzedać. W przypadku zgody pomiędzy spadkobiercami podział spadku będzie wymagał wizyty u notariusza. W przypadku braku zgody konieczne będzie złożenie do sądu wniosku o dział spadku.